Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en staat ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

DYOS Connect B.V. vindt je privacy belangrijk. Je persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. DYOS Connect B.V. houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving.

DYOS Connect B.V. verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk informeren. In deze privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door DYOS Connect B.V. Zo leggen we in deze privacyverklaring uit hoe we jouw gegevens verwerken en waarvoor we dat doen. We vertellen je hier ook wat je zelf kunt beslissen over het gebruik van je gegevens.  Deze privacyverklaring geldt voor iedere dienstverlening van DYOS Connect B.V. waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Dat leggen we hieronder uit.

Het belang van uw privacy

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. En is van toepassing wanneer je klant bent of bent geweest bij DYOS Connect B.V.

Wij beschikken daarvoor over persoonsgegevens van u, die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn met onze diensten en producten. Ook voor het versturen van de facturen gebruiken wij uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt. Wij bewaren uw gegevens in een goed beveiligde omgeving. Wilt u uit ons adressenbestand, dan zullen wij uw gegevens verwijderen.

Contactgegevens

DYOS Connect B.V.
Heideweg 44, 3829 BA Hooglanderveen
Telefoonnummer: 033 – 4570322
E-mailadres: info@dyosconnect.nl

De persoonsgegevens worden verwerkt door

Sandra van de Pol. Zij is de Privacy Officer van DYOS Connect B.V. DYOS Connect B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, sms of WhatsApp.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een klantrelatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • (ex-)klanten;
 • mensen die interesse tonen in onze diensten, of;
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een klantrelatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Als een bedrijf of organisatie een klantrelatie met DYOS Connect B.V. heeft en contactgegevens van zijn medewerkers aan ons doorgeeft, is dat bedrijf of die organisatie verplicht om deze contactpersonen hierover te informeren. In dit privacy statement kunnen deze contactpersonen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken

DYOS Connect B.V.verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld als u uw gegevens invult of achterlaat op onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Aanhef;
 • Curriculum Vitae (cv), informatie over opleidingen, stages, werkervaringen, kennis en vaardigheden;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van het uitvoeren van de dienstverlening;
 • Werkgever, bedrijfsnaam, sector en functie.

Doel van het opslaan en gebruiken van de persoonsgegevens

DYOS Connect B.V.verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, mondeling, digitaal en in hard copy;
 • Om een klantrelatie met je te kunnen aangaan en tot stand te kunnen brengen;
 • Om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Ontwikkelen en verbetering van onze dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Promotie- en marketingdoeleinden;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

DYOS Connect B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

DYOS Connect B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DYOS Connect B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@dyosconnect.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DYOS Connect B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

DYOS Connect B.V. zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat DYOS Connect B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

DYOS Connect B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dyosconnect.nl.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
DYOS Connect B.V.
Heideweg 44, 3829 BA Hooglanderveen
E-mailadres: info@dyosconnect.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door DYOS Connect B.V., laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring

DYOS Connect B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Sandra kon op het vlak van communicatie en functioneren in een agile team goed aanvoelen wat er speelde en hoe we aan verbetering konden werken. Ik kreeg niet alleen zelfinzicht maar ook praktische handvatten. Ze bracht op een prettige manier structuur in mijn gedachten en is het gelukt om heldere doelen op te schrijven.